ԱՆԾԱՅՐԱԳՈՅՆ ԱՆԾԱՅՐԱՑԵԱԼ. cf. ԱՆԾԱՅՐ. իբր սաստկական.

Մի՛ երեւեսցի մրուր մթութեան չարահոտ մեղացս ի սահման անծայրագոյն (կամ ծայրագոյն) լուսոյդ։ Անծայրացեալ անդունդք. (Բենիկ.։)

Étymologie