adj.

Ոյր չիք ծաղր կամ ծիծաղ. անժպիտ. տխուր. որուն երեսը չծիծաղիր. եիւզիւ կիւլմէզ.

Իջեալքն ի դիւթարանն յայն՝ անծաղրացեալք ելանեն եւ դեղնեալք հանապազ. (Նոննոս.։)

Étymologie