s.

Խստութիւն առանց ներողութեան. եւ անթողլի յանցանք.

Ոչ ի քարեղէն սալս գրեալ անթողութիւնք օրինացն. (Փարպ.։)

Շաղախել ի նիւթականս եւ յօժարականս անթողութիւնս. (Նիւս. բն.։)

Յետ գործոյն (սադրելոյ ի դիւէն՝) անթողութիւն գտցես զնոյն անուանեալ. (Կլիմաք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անթողութիւն անթողութիւնք
accusatif անթողութիւն անթողութիւնս
génitif անթողութեան անթողութեանց
locatif անթողութեան անթողութիւնս
datif անթողութեան անթողութեանց
ablatif անթողութենէ անթողութեանց
instrumental անթողութեամբ անթողութեամբք

Étymologie