s.

Ներգործութիւն կամ գործ զօրութեան աղեաց, այս ինքն լարից աղեղանց. նետաձգութիւն. քիրիշ գուվ վէթի, եայ զարպը.

Առնլով զյաղթանակ աղէներգործութեանց, ի վայր ընկենլով զանբաւս յերէոցն. (Պիտ.։)

իբր Ներգործութիւն աղեաց կամ լարից քնարի. քնարերգութիւն.

Փառաբանեալ աղէներգործութիւնս հնչողական քաղցր ձայնիւ մանր նուագեալ եղենակէ. (Աթ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աղէներգործութիւն աղէներգործութիւնք
accusatif աղէներգործութիւն աղէներգործութիւնս
génitif աղէներգործութեան աղէներգործութեանց
locatif աղէներգործութեան աղէներգործութիւնս
datif աղէներգործութեան աղէներգործութեանց
ablatif աղէներգործութենէ աղէներգործութեանց
instrumental աղէներգործութեամբ աղէներգործութեամբք